Ter­ve­tu­loa me­rel­li­seen Kotkan saa­ris­toon

Saaren isäntä ja emäntä toi­vot­ta­vat teidät ter­ve­tul­leik­si Ol­lin­ka­rit -saarelle. Olemme käy­tet­tä­vis­sän­ne koko saa­ri­vie­rai­lun­ne ajan. Tarjoamme mie­leen­pai­nu­via hetkiä me­rel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä ja autamme tekemään ti­lai­suu­des­tan­ne iki­muis­toi­sen. Ol­lin­ka­rit on kokous- ja vir­kis­tys­kes­kus Kotkan edustalla. Mahtavat männyt ja meri antavat tuu­lah­duk­sen suo­ma­lai­ses­ta saa­ris­to­lais­tun­nel­mas­ta. Ol­lin­ka­rit muodostuu useista kokous-, majoitus- ja sau­na­ti­lois­ta. Ruo­kai­lu­ti­lat 65 hen­ki­löl­le ja ma­joi­tus­ti­lat 30 hen­ki­löl­le. Ol­lin­ka­rit on kaukana arjen kiireestä, vaikka si­jait­see­kin aivan Kotkan keskustan lä­hei­syy­des­sä, vain kymmenen minuutin ve­ne­mat­kan päässä kaupungin rannasta.

Saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unoh­tu­mat­to­mat puitteet kokouk­sil­le ja muille ti­lai­suuk­sil­le niin tyynenä ke­sä­päi­vä­nä kuin syys­myrs­ky­jen­kin aikaan. Kun haluat nauttia luonnon kau­neu­des­ta ja hil­jai­suu­des­ta, saaressa se on mah­dol­lis­ta. Saaressa sielu lepää ja muut asiat unohtuvat.

Kokous- ja yri­tys­ti­lai­suu­det

Ol­lin­ka­rin suuressa salissa järjestät yri­tys­ti­lai­suu­den 35 kokous­vie­raal­le. Tilat so­vel­tu­vat niin kokous- kuin kou­lu­tus­ti­lak­si­kin. Salista löytyy pe­rus­kokous­vä­li­neet, esim. fläp­pi­tau­lu, vi­deo­tyk­ki, TV ja ää­nen­tois­to­lait­teet sekä Wifi. Lisäksi käy­tös­sän­ne on kaksi ryh­mä­työ­ti­laa 12 hengelle, jotka toimivat kätevänä kou­lu­tus­ti­la­na pie­nem­mäl­le porukalle tai vaikkapa pa­la­ve­ri­ti­la­na joh­to­ryh­mäl­le.

Saa­ri­hen­ki­lö­kun­ta loihtii ha­lu­tes­san­ne kokouk­seen maittavan kokous­me­nun. Ha­lu­tes­san­ne kokous­ruo­kai­lut voidaan järjestää myös piknik-tyy­li­ses­ti luonnossa tai gril­li­ka­tok­ses­sa.

Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det

Ol­lin­ka­ris­sa vietät on­nis­tu­neet häät, su­ku­juh­lat ja syn­ty­mä­päi­vät. Tilojemme sijainti luonnon ja meren keskellä kutsuvat vieraat viih­ty­mään.

Saa­ri­hen­ki­lö­kun­ta tarjoaa hyvää suo­ma­lais­ta ruokaa, jonka val­mis­tam­me aina mah­dol­li­suuk­sien mukaan tuoreista sesongin raaka-aineista. Suosimme lä­hi­ruo­kaa.

Ma­joi­tus­ti­lois­sam­me voitte viettää vii­kon­lo­pun tai ha­lu­tes­san­ne pi­dem­män­kin ajan. Eril­li­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa on myös hääs­viit­ti.

Val­mis­pa­ke­tit

Kotkan edustan yk­si­löl­li­set saa­ri­koh­teet pal­ve­le­vat kai­ken­kokoi­sia ryhmiä. Jär­jes­täm­me saa­ri­koh­tei­siin toi­vei­den­ne mukaan mie­leen­pai­nu­via ryh­mä­ret­kiä, päi­vä­ti­lai­suuk­sia ja vauh­dik­kai­ta saa­ris­to­seik­kai­lu­ja. Valmiit ohjelmat tarjoavat helpon koko­nai­suu­den ryh­mäl­len­ne, mutta rää­tä­löim­me mie­lel­läm­me ohjelman juuri teidän ryh­mäl­len­ne sopivaksi.

Ol­lin­ka­rien matala hiek­ka­poh­jai­nen ranta sopii myös lasten ran­ta­leik­kei­hin. Retket sopivat ryhmille. Saunoissa koet hienot pehmeät löylyt. Majoitus- ja oles­ke­lu­ti­lo­jen lisäksi Ol­lin­ka­reil­la on viihtyisä gril­li­ka­tos. Kun haluat tarjota ryh­mäl­le­si unoh­tu­mat­to­man vierailun, tuo vieraasi Ol­lin­ka­rien me­rel­li­siin tun­nel­miin.

Ol­lin­ka­rit on saari Kotkan edustalla, jonka voitte vuokrata koko­nai­suu­des­saan käyt­töön­ne. Ru­tii­neis­ta poik­kea­vat työyh­tei­sön koulutus- ja vir­kis­tys­päi­vät antavat vi­rik­kei­tä tulevaan. Saaressa jär­jes­tät­te myös iki­muis­tet­ta­vat suku- ja per­he­juh­lat. Ai­nut­laa­tui­sen luonnon ym­pä­röi­mäl­tä saarelta löytyy: Kokous­ti­lat av-lait­teil­la, majoitus 30 hengelle, saunat 2 kpl, kyl­py­tyn­ny­rit, ak­ti­vi­tee­tit toiveiden mukaan, mo­ni­puo­li­set ka­las­tus­mah­dol­li­suu­det, her­kul­li­set pöydän antimet, savustus- ja gril­laus­pai­kat sekä veneet.

Ha­lu­tes­san­ne voitte kokeilla lohi- ja pit­kä­sii­mo­ja, ongintaa, vir­ve­löin­tiä, tuu­las­tus­ta sekä talvella pilkintää. Jär­jes­täm­me tar­vit­ta­vat ka­las­tus­vä­li­neet ja ka­las­tusop­paan palvelut, tar­koi­tuk­seen va­rus­te­tut veneet mie­his­töi­neen ja tar­vit­ta­vat suoja- ja kel­lun­ta­vaat­teet.

Ol­lin­ka­reil­la on säilynyt saaren al­ku­pe­räi­nen kasvisto hienoine hiek­ka­ran­toi­neen. Mie­leen­pai­nu­va kokemus syntyy merta kuun­nel­les­sa ja au­rin­gon­las­kua ihail­les­sa, vaikka ran­ta­ki­vel­lä istuen. Aivan lä­his­töl­tä Leh­män­saa­res­ta löytyvät tutus­tu­mi­sen arvoiset luon­to­po­lut. Jär­jes­täm­me myös leik­ki­mie­li­siä urheilu- ja ka­las­tus­kil­pai­lu­ja, pelejä, sou­tu­ret­kiä jne.

Itäisellä Suo­men­lah­del­la, jossa Ol­lin­ka­rit sijaitsee, on erittäin runsas lin­tu­kan­ta. Ai­nut­laa­tuis­ta lintujen syys­muut­toa pääsee seu­raa­maan me­ri­ret­kel­le. His­to­rial­li­sel­la opas­te­tul­la retkellä voi tutustua 1790-luvulla käydyn Ruot­sin­sal­men me­ri­tais­te­lun maisemiin tai rantautua Kukourin lin­noi­tus­saa­reen.

Kul­je­tuk­set

Me­ri­mat­kaa saareen on man­te­reel­ta vain noin 6 km (15 min). Mie­his­töm­me hoitaa mat­kus­ta­ja­kul­je­tuk­set saaren ja mantereen välillä. Lähtö ja paluu ta­pah­tu­vat Sapokan ve­ne­sa­ta­mas­ta, Kotkasta tai pie­ni­mil­lä taxi­ve­neil­lä myös ha­lua­mas­tan­ne satamasta. Osal­lis­tu­van hen­ki­lö­mää­rän mukaan jär­jes­täm­me sopivan aluksen ja miehistön hoitamaan kul­je­tuk­sen­ne saareen jous­ta­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti.

Kokous­ti­lat

Käy­tet­tä­vis­sän­ne on 35 hengen kokous­ti­la va­rus­tet­tu­na ny­ky­ai­kai­sel­la av-lait­teis­tol­la. Kokous­sa­li sijaitsee pää­ra­ken­nuk­ses­sa, jossa ovat myös keittiö, sa­ni­teet­titi­lat ja runsaasti katettua te­ras­si­ti­laa sekä yläkerran 8 ma­kuu­huo­net­ta. Lisäksi kahdessa ran­ta­sau­nas­sa on 8-12 hen­ki­löl­le so­vel­tu­vat viih­tyi­sät kokous­ti­lat.

Ruokailut

Me­rel­li­seen her­kut­te­lu­het­keen on tarjolla maittavia ruo­kai­lu­vaih­toeh­to­ja, joista kokoamme menun makunne mukaan. Saaressa on A-oikeudet.

Katamme juh­la­pöy­tän­ne saliin, josta avautuu upea näkymä ulapalle tai tarjoamme lohisopat vaikkapa rannan tun­tu­mas­sa te­ras­sil­la. Val­mis­tam­me koko­nai­suu­den toi­veit­ten­ne ja ti­lai­suu­ten­ne luonteen mukaan. Grilli- ja sa­vus­tus­pai­kat ovat myös vie­rait­tem­me käytössä.

Ma­joit­tu­mi­nen

Pää­ra­ken­nuk­seen majoittuu jopa 16 henkeä ja aittaan yhteensä 12 henkeä. Kaikki tilat ovat val­mis­tu­neet käyttöön vuoden 2005 lopulla ja ovat me­ri­hen­ki­ses­ti si­sus­tet­tu­ja ja viih­tyi­siä. Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on kahdeksan erillistä 2 hengen ma­kuu­huo­net­ta. Ma­kuu­ait­taan majoittuu mukavasti 12 henkeä, kolmeen eril­li­seen neljän hengen huo­nee­seen. Kesällä 2006 valmistui hääs­viit­ti.

Autamme mie­lel­läm­me me­rel­lis­ten elämysten to­teut­ta­mi­ses­sa. Pyydäthän tarjousta!

+358 44 055 7493
myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi