Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma

Rankin vie­ras­sa­ta­ma sijaitsee saaren poh­jois­kär­jes­sä. Laituriin asti on 7,3 m väylä. Laiturin pisin sivu on noin 42m ja lai­tu­ris­sa on raskaan lii­ken­teen ramp­pi­paik­ka. Vie­ras­sa­ta­mas­sa on ve­ne­paik­ko­ja noin 20 veneelle. Rankin vie­ras­sa­ta­mas­ta on mah­dol­lis­ta myös varata ve­ne­paik­ka ennakkoon, en­nak­ko­va­raus­mak­su 10€.

Ravintola Sotku on saaren vas­taan­ot­to­pis­te vie­ras­ve­nei­li­jöil­le ja ma­joit­tu­jil­le sekä muillekin vieraille. Aamiainen en­nak­ko­ti­lauk­ses­ta Ravintola Rankin Sotkusta klo 9-10.

Varaukset suoraan Rankista.

Vie­ras­sa­ta­mamak­su on 25 €/yö ja 5 €/ pv. Alle 15m x 4m. Sa­ta­mamak­suun sisältyy sähkö.

En­nak­ko­va­raus 10€ + sa­ta­mamak­su.

Satamaan ei voi jättää jätteitä, koska jäteauto ei käy saaressa.

Lue lisää

Ravintola Sotku

Ravintola Sotku on palvellut Rankissa aiemmin so­ti­las­ko­ti­na.

Ottamalla yhteyden Sotkuun heti saareen saa­vut­taes­sa, saatte parhaan hyödyn irti saa­ri­vie­rai­lus­ta.

Lue lisää

Ti­laus­ra­vin­to­la Kassu

Ti­laus­ra­vin­to­la uudistuu…

Hostelli Rankin Kassu

Rankin Kassu on entinen armeijan kasarmi, jossa on ma­joit­tu­mi­seen 8 tupaa joissa on jo­kai­ses­sa 5 ker­ros­sän­kyä. Yövy jaetussa tuvassa tai varaa koko tupa ryhmälle. Ma­joit­tu­ja voi tulla Rankkiin omalla veneellä tai saa­ris­to­lii­ken­teen yh­tey­sa­luk­sel­la. MS Jaana liikennöi reit­ti­lii­ken­tees­sä ke­sä­kau­del­la kesäkuun alusta elokuun loppuun. Ti­laus­lii­ken­tees­sä alukset lii­ken­nöi­vät huh­ti­kuus­ta lop­pusyk­syyn jää- ja sää­ti­lan­teen salliessa.

Majoitu täällä

Rankin Sotku on vas­taan­ot­to­pis­te vie­ras­ve­nei­li­jöil­le, ma­joit­tu­jil­le sekä muille vieraille. Rankissa on mah­dol­lis­ta valita mie­len­kiin­toi­sia ma­joi­tus­vaih­toeh­to­ja kuten tupa-, teltta-, puo­li­jouk­kue­telt­ta-, sääasema-, ran­nik­ko­ty­kin mie­his­tö­suo­ja- tai bunk­ke­ri­ma­joi­tus.

Huo­mioit­han, että nämä ei ole vi­ral­li­sia ma­joi­tus­vaih­toeh­to­ja ja näihin liitetään aina rivitalo- tai ka­sar­mi­ma­joi­tus.

Lue lisää

Sauna

Rankissa on mukava saunoa isommalla ryhmällä säh­kö­läm­mit­tei­ses­sä jouk­kue­sau­nas­sa, joka on suuri sauna ihan satamassa meren rannalla. Pe­sey­ty­mi­seen on 5 suihkua ja pu­ku­huo­nees­sa on tilaa vaikka pie­ni­muo­toi­seen il­lan­viet­toon ja eväiden naut­ti­mi­seen. Saunan edessä on pitkä terassi vil­voit­te­luun. Ui­ma­ran­taan on vain 10 metriä. Suo­sit­te­lem­me ui­ma­tos­su­jen käyttöä.

Pie­nem­mäl­le porukalle kuten perheille sopii hyvin tyn­ny­ri­sau­na, joka sijaitsee lähellä kasarmin vieressä. Saunassa on pieni pukuhuone.

Rantaan on mukava lähteä uimaan. Saunasta voi siirtyä vil­voit­te­le­maan pienelle te­ras­sil­le. Saunan lähellä on myös gril­li­ko­ta, joka on va­rat­ta­vis­sa saunojien käyttöön. Varaus Rankin suo­ra­nu­me­roon.

Sau­na­mak­su on 13 €/hlö ja sisältää pyyhkeen. (10€ omalla pyyh­keel­lä)

Opas­tus­kier­ros

Ryhmille jär­jes­te­tään Ohutta yläpilveä- tai Ete­län­kai­puu  opas­tus­kier­rok­sia Rankissa.

Ohutta yläpilveä – lyhyt kierros, kesto 30 min., matka 500m, max 45 henkilön ryhmä. Tutus­tu­mi­nen sää­ase­maan, tykkiin ja vanhaan puu­ka­sar­miin. Opas­tuk­sen hinta 120 € 

Ete­län­kai­puu – pitkä kierros, kesto 1,5-2 tuntia, matka 2,5 km, max 45 henkilön ryhmä. Tutus­tu­mi­nen koko saareen tie­verk­ko­ja pitkin kävellen. Kier­rok­sel­la tutus­tu­taan Rankin his­to­ri­aan, nähdään tykkejä, ihaillaan upeita maisemia ja  saaren kal­lio­ran­to­ja, kuullaan Tal­vi­so­dan tor­jun­ta­voi­tos­ta ja Suur­saa­ren val­loi­tuk­ses­ta. Lisäksi samat kohteet kuin lyhyellä kier­rok­sel­la. Opas­tuk­sen hinta 170 €

His­to­riao­pas­tus

His­to­ria­kier­rok­sil­la koetaan sotaa, saa­ris­to­luon­toa ja elämää. Pain­opis­tea­lu­ee­na on Kotkan edustan merialue.

Kalastus

Kalastus Rankissa on lu­van­va­rais­ta. Ka­las­ta­jal­la tulee olla mak­set­tu­na valtion ka­lan­­hoi­to­mak­su. Va­pa­ka­las­tus edel­lyt­tää Me­ria­lu­een va­pa­ka­las­tus­lu­paa jonka voi ostaa osoit­tees­ta www.eräluvat.fi. Verk­ko­ka­las­tus on kiel­let­tyä sol­mu­vä­lil­tään alle 80 mm verkoilla 100 metriä lähempänä rantaa vuo­sit­tain ajalla 1.10.-15.5. Ma­joit­tu­jil­le, vie­ras­ve­ne­sa­ta­man asiak­kail­le ja ryh­mä­mat­ka-asiak­kail­le mato-ongella onkiminen on sallittua jo­ka­mie­he­noi­keuk­sin, kunhan onkiminen ei häiritse saaren muita asiak­kai­ta.

Osta tai rakenna

Myytävänä ja vuo­krat­ta­va­na Kotkan saa­ris­tos­sa Kir­kon­maan ja Rankin saarilla asuntoja ja tontteja. Rankista myytävänä myös va­ki­tui­set asunnot. Kir­kon­maan ja Rankkin saarilta voit ostaa tai vuokrata asunnon ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. Ri­vi­ta­loa­sun­to­ja vuo­kra­taan myös pit­kä­ai­kais­käyt­töön sekä myydään lo­mao­sak­kei­na. Asunnot ovat 70-luvun ret­ro­hen­ki­siä ja pe­rus­kun­toi­sia 2-6 hengelle, joissa on keittiöt, kyl­py­huo­neet, ma­kuu­huo­neet, olo­huo­neet sekä me­ri­nä­kö­alal­li­set ruo­kai­lu­ti­lat. Myynnissä myös tontteja ja muita kohteita kuten koulu, sääasema tai vaikka koko­nai­nen rivitalo.

Lue lisää

 

Yh­tey­den­ot­to

Rankin saari
+358 44 715 0150
sotku@rankki.fi

Myynti- asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493
myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi