Yksityinen

Ryhmä saa käyttöönsä yksityissaaren ja voi järjestää tilaisuuden oman aikataulunsa mukaisesti. Saari vuokrataan aina kokonaan henkilökunnan kera – sinä voit keskittyä lomailuun.

Saaristossa

Yksityinen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unohtumattomat puitteet kokouksille, juhlille ja muille tilaisuuksille. Tapahtumien järjestämiseen löytyy useampia paikkoja saarella.

Kalastus

Halutessanne voitte kokeilla lohi- ja pitkäsiimoja, ongintaa, virvelöintiä, tuulastusta. Järjestämme tarvittavat kalastusvälineet ja kalastusoppaan palvelut, yh­teis­työ­kump­pa­neil­tam­me.

Sauna

Ollinkarista löytyvät grillauspaikat, rannat, terassit, juhla- ja oleskelutilat. Rantasaunan ja paljun jälkeen on mukava siirtyä illanviettoon herkkupöydän äärelle.

Juhlat

Tarjoamme mie­leen­pai­nu­via hetkiä me­rel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Ol­lin­ka­rit on kokous- ja ka­las­tus­kes­kus Kotkan edustalla, vain kymmenen minuutin ve­ne­mat­kan päässä Sapokan ve­ne­sa­ta­mas­ta. Yk­si­tyi­nen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unoh­tu­mat­to­mat puitteet kokouk­sil­le, juhlille ja muille ti­lai­suuk­sil­le. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen löytyy useampia paikkoja pää­ra­ken­nuk­ses­sa, tak­ka­tu­vas­sa ja te­ras­seil­la.

Oma rauha

Ol­lin­ka­rit varataan aina enintään 100 henkilön kokoi­sel­le yhdelle ryhmälle ker­ral­laan. Ma­joi­tus­paik­ko­ja saarella on 30 hen­ki­löl­le. Ryhmä saa käyt­töön­sä yk­si­tyis­saa­ren ja voi järjestää ti­lai­suu­den oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti. Saari vuo­kra­taan aina kokonaan hen­ki­lö­kun­nan kera – sinä voit keskittyä lomailuun.

Hem­mot­te­lua

Ol­lin­ka­ris­ta löytyvät gril­laus­pai­kat, rannat, terassit, juhla- ja oles­ke­lu­ti­lat sekä erilaiset me­riak­ti­vi­tee­tit. Ren­tout­ta­van ran­ta­sau­nan ja paljun jälkeen on mukava siirtyä il­lan­viet­toon saariston herk­ku­pöy­dän äärelle. Kauttamme saat sekä ohjelma-, ruokailu- että kul­je­tus­pal­ve­lut.

Varaukset

Ol­lin­ka­rit varataan aina yk­si­tyis­käyt­töön myynti- ja asia­kas­pal­ve­lus­ta .

+358 44 055 7493
myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi

Sijainti

Ollinkarit saari – Kotka

Yksityisalue
60.407827, 27.001509
+358 44 055 7493